Total Pageviews

Saturday, April 18, 2015

Tharpana Sankalpams for the year 2015-2016(Manmatha Varsham)


14-4-2015  Chaithra ravi  vishu punya kala(the new year starts at  1.45PM)
   Manmatha nama samvathsare ,utharayane , Vasantha rithou, Mesha    mase , Krishna  pakshe, adhya  Dsamyam   punya thidhou , Bhouma vasara yukthayam, Sravishta nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Dsamyam    punya thidhou, Chaithra  Vishnu  punyakale, Mesha Ravi Sankramana  sradham , thilatharpana roopena adhya karishye
(Dasmi  is up to 4.4 PM  on that day (afterwards Ekadasi  ) and Sravishta  Nakshtra   is up to 2.56 Am  next day  (afterwards Satha bishak))

18-4-2015   Sarva Amavasya
   Manmatha nama samvathsare ,utharayane , vasantha rithou, Mesha   mase , Krishna pakshe, adhya Amavasyam     punya thidhou , Sthira  vasara yukthayam, Revthi  nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasyam    punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya  up to 12.28 Am that night  IST, Revathi up to  5.23 PM  , afterwards Aswathi )

17-5-2015 Sarva Amavasya
   Manmatha nama samvathsare ,utharayane , vasantha rithou, Rishabha   mase , Krishna pakshe, adhya Chathurdasyam    punya thidhou , Bhanu  vasara yukthayam, Apabharani nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Chathrdasyam   punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

( Chathurdasi  is up to 12.1 PM  (afterwards Prathama) and Apabharani up to  11.15 Pm   and afterwards Krithiga )


16-6-2015  Sarva Amavasya
   Manmatha nama samvathsare ,utharayane , Greeshma  rithou, Mithuna    mase , Krishna pakshe, adhya Amavasyam   punya thidhou , Bhouma  vasara yukthayam, Mruga seersha nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya  up to   7.36PM  on that  day (afterwardsprathama ) and Mruga Seersha   is up to  5.41 Am next day  (afterwards  Arudra  ))

15-7-2015  Sarva Amavasya
   Manmatha nama samvathsare ,utharayane , Greeshma  rithou, Mithuna    mase , Krishna pakshe, adhya Chathurdasyam   punya thidhou , Saumya   vasara yukthayam, Arudra nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Chathurdasyam   punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathurdasi  up to   7.32 Am   on that  day (afterwards Amavasya  ) and Arudra    is up to 1.44 Pm  (afterwards  Punarvasu   )


17-7-2015  Dakshinayana punya kalam
   Manmatha nama samvathsare ,Utharayane  , greeshma rithou, Mithuna   mase , Shukla pakshe, Prathamyam       punya thidhou , Brugu vasara yukthayam, Pushya  nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Panchamyam     punya thidhou, dakshinayana punyakale, kadaga ravi sankramana  sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Prathama up to 8.30  on that  day (Afterwards Dwitheeya) and Pushya Nakshatra  up to 4.25 PM  , Asresha Nakshtra    up to  6.32 Pm    on the  next  day  (Utharyana  up to 4.10 Pm afterwards Dakshinayana)


14-8-2015  Sarva  Amavasya
  Manmatha nama samvathsare ,dakshinayane , greeshma rithou, kadaga  mase , Krishna pakshe, adhya amavasyam  punya thidhou , Brugu  vasara yukthayam, aslesha  nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam  punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya upto   8,24 Pm  (afterwards Prathama ) and Aslesha Nakshtra   up to  1.29 Am next day   and Makha  nakshatra  afterwards.)


12-9-2015 Sarva Amavasya
    Manmatha nama samvathsare ,dakshinayane , varsha  rithou, simha  mase , Krishna  pakshe, adhya Chathurdasyam     punya thidhou , Sthira vasara yukthayam, Makha  nakshatra yukthayam,  shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Chathurdasyam  punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathurdasi  up to 9.44 AM  (Afterwards Prathama ) , Makha  up to 10,21AM  that day  and Poorva Phalguni   Nakshata after that.)


12-10-2015   Sarva  Amavasya
     Manmatha nama samvathsare ,dakshinayane , varsha   rithou, kanya   mase , Krishna  pakshe, adhya amavasyam    punya thidhou , indhu  vasara yukthayam, hastha   nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasyam  punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathurdasi up to  9.46AM,  Amavasya up to 5.37  AM next day  (afterwards Prathama) and hastha   nakshatra  up to 1.42 am that night (Afterwards Chithra)

18-10-2015  Thula ravi Sankramanam
     Manmatha nama samvathsare ,dakshinayane , Sarad   rithou, Thula mase , Shukla pakshe, Panchamyam   punya thidhou , Bhanu  vasara yukthayam, Jyeshta   nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Panchamyam    punya thidhou, thula ravi   punyakale, thula ravi sankramana sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Panchami    up to 2.19  Pm     (afterwards Sashti )and Jyeshta  up to  1.12 PM afterwards Moola nakshatram)

11-11-2015 SArva Amavasya
        Manmatha nama samvathsare ,dakshinayane , sharad   rithou, thula  mase , Krishna  pakshe, adhya Amavasyam      punya thidhou ,Sowmya  vasara yukthayam, Swathi nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubha Karana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam  punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya  up to  next day 11.18(Afterwards Prathama ) and Swathi  up  to 1.35  Pm that day and then Vishakha)


10-12-2015  Bodhayana  Amavasya
          Manmatha nama samvathsare ,dakshinayane , Sharad  rithou, Vruschiga  mase , Krishna  pakshe, adhya Chathurdasyam(up to9.24 Pm , afterwards Amavasya )  punya thidhou , Guru  vasara yukthayam, Anuradha  nakshatra yukthayam up to 12,24 AM that night (afterwards  Jyeshta naksatra yukthayam ) shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasya  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

11-12-2015  Sarva  Amavasya
          Manmatha nama samvathsare ,dakshinayane , Sharad  rithou, Vruschiga  mase , Krishna  pakshe, adhya Amavasyam (up to  4 PM afterwards Prathama  ) punya thidhou , Brugu vasara yukthayam, Jyeshta   nakshatra yukthayam up to 1.21 AM that night  (afterwards Mppla  naksatra yukthayam ) shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasya  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye


9-1-2016  Sarva  Amavasya
         Manmatha nama samvathsare ,Dakshinayane , hemantha  rithou, dhanur  mase , Krishna  pakshe, adhya Chathurdasyam  punya thidhou , Sthira   vasara yukthayam, moola  nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam CHathurdasyam  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathurdasi  up to 7.55 Am Afterwards Amavasya   ) and Moola  Nakshtra up to 10.1 AM (Afterwards Poorvashada  Nakshatra)


15-1-2016 Uthrayana Punya kalam
               Manmatha nama samvathsare ,Dakshinayane  , hemantha  rithou, Makara mase , Shukla  pakshe, sashtyam     punya thidhou , Brugu     vasara yukthayam, Uttara proshtapada   nakshatra yukthayam   , shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Navamyam   punya thidhou, utharayana  punyakale, makara ravi sankramana  sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(SAshti   up to next day morning  7.58 Pm and Uttara Proshta pada  up to 2.33 AM that night   and  then Revathi Nakshatra)  .

8-2-2016  Srava    Amavasya
          Manmatha nama samvathsare ,Utharayane , hemantha   rithou, makara   mase , Krishna pakshe, adhya amavasyam  punya thidhou , Indhu     vasara yukthayam, Saravana  nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya up to  8.10  PM  and sravana  Nakshtra up to  5.4 PM (afterwards DVhanishvta))

8.3.16  Sarva  Amavasya
          Manmatha nama samvathsare ,Utharayane , Shishira  rithou, khumba    mase , Krishna pakshe, adhya Chathurdasyam   punya thidhou , Bhouma   vasara yukthayam, Sathabishak    nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Chathurdasyam   punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathurdasi up to  10.35 Am Amavasya up to 7.25 Am next day    (afterwards Prathama) and Sathabishak  Nakshtra up to  11.31 Pm (afterwards Poorva proshtapada Nakshtra)

9.3.16        Solar eclipse
  Manmatha nama samvathsare ,Utharayane , Shishira  rithou, khumba    mase , Krishna pakshe, adhya Amavasyam    punya thidhou , Soumya  vasara yukthayam, Poorva proshtapada    nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasyam  punya thidhou,  Sooryoparaga  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye
(Amavasya up to  7.25 Am afterwards Prathama and Poorva   proshtapada   up to  9.3 PM  and later Uthara Proshta Pada)


6-4-2016  Bodhayana   Amavasya
          Manmatha nama samvathsare ,Utharayane , Shishira  rithou, meena     mase , Krishna pakshe, adhya Chathurdasyam  punya thidhou , aoumya vasara yukthayam, Uthra proshta pada nakshatra   yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Chathurdasyam  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathurdasyam up to  8,38 Pm   (afterwards Amavasya  ) and  Porrva proshtapada nakshatra    up to  8.9 Am   and afterwards Uthara  Proshtapada  Nakshtra)


7-4-2016 Sarva   Amavasya
          Manmatha nama samvathsare ,Utharayane , Shishira  rithou, meena     mase , Krishna pakshe, adhya amavasyam  punya thidhou , Guru   vasara yukthayam, Revathi nakshatra  yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam  punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya up to 4.55 pm   (afterwards Prathama) and  Revathi   up to  2.23 AM  that night and afterwards  Aswathi Nakshtra)

13-4-2016  Chaithra ravi  vishu punya kala(the new year Dunmukha  starts at 7.46 Pm)

   Dunmukha  nama samvathsare ,utharayane , Vasantha rithou, Mesha    mase , Shukla  pakshe, adhya Sapthamyam    punya thidhou , Sowmya  vasara yukthayam, Arudhra  nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Sapthamyam    punya thidhou, Chaithra  Vishnu  punyakale, Mesha Ravi Sankramana  sradham , thilatharpana roopena adhya karishye


(Sapthami  is up to 9.43 PM  on that day (afterwards Ashtami ) and Arudhra    is up to 2.23 Pm  that day   (afterwards Punarvasu.)

No comments:

Post a Comment